Pojęcie rażącej niewdzięczności

26 sierpnia 2015 autor: spadki

Sąd Rejonowy w P. wyrokiem z dnia 28 października 1993 r. zasądził od pozwanej na rzecz powódki kwotę 49.249.200 zł (przed denominacją) z ustawowymi odsetkami, a w pozostałej części powództwo oddalił oraz odstąpił od obciążenia pozwanej kosztami procesu.
Orzekając w powyższy sposób Sąd Rejonowy ustalił, że powódką od lat osiemdziesiątych opiekowała się początkowo jej siostra Helena Z., ale w 1986 r. siostry podzieliły między siebie obowiązki w tym zakresie i opiekę nad pozwaną sprawowały na zmianę odwiedzając ją, sprzątając mieszkanie, robiąc zakupy, piorąc jej odzież itp. – z tym, że wydatki związane z utrzymaniem pozwanej uiszczała Helena Z. z renty otrzymywanej przez pozwaną, którą odbierała za nią w ZUS. Czytaj dalszą część wpisu »

Reguły wykładni testamentu

10 kwietnia 2015 autor: spadki

Powołanie się skarżącej na naruszenie art. 385 k.p.c. przez Sąd drugiej instancji w sposób, który mógł mieć istotny wpływ na wynik sprawy jest niezasadne. Przepis ten jest skierowany do sądu rozpoznającego apelację, wskazując na rodzaj rozstrzygnięcia, jeśli okaże się, że apelacja ta jest prawnie bezzasadna. Jak trafnie podniesiono w orzecznictwie przepis ten nie może stanowić samodzielnej podstawy kasacyjnej (postanowienie SN z dnia 3 października 2000 r., I CKN 877/00, Lex nr 81128), a jego naruszenie może mieć miejsce w dwóch przypadkach: albo wtedy, gdyby sąd drugiej instancji stwierdził, że apelacja jest zasadna, a mimo to jej nie uwzględnił, albo stwierdzając bezzasadność apelacji, jej nie oddalił (por. postanowienie SN z dnia 8 maja 2002 r., III CKN 917/00, Lex nr 55498; wyrok SN z dnia 16 grudnia 2008 r., I PK 96/08, Lex nr 529754). Z tego względu zarzucenie orzeczeniu naruszenia przez Sąd drugiej instancji tylko art. 385 k.p.c. jest Czytaj dalszą część wpisu »

Odowłanie testamentu

10 kwietnia 2015 autor: spadki

Rozpoznając kasację należy przede wszystkim zwrócić uwagę, bo problemu tego nie dostrzegły Sądy obu instancji, jak i autor kasacji, iż w ustalonym stanie faktycznym budzi poważne wątpliwości pogląd, że między stronami doszło do zawarcia umowy darowizny, a nie innej nienazwanej umowy.
W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje obslugaprawna.net.pl się bowiem, że darowiznę wyróżnia spośród innych czynności prawnych to, że ma ona na celu nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści (inaczej wzbogacenie go) kosztem majątku darczyńcy. Czytaj dalszą część wpisu »

Podatki od spadków

10 kwietnia 2015 autor: spadki

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie. Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. (Dz. U. Nr 45 poz. 207 z późn. zm.) podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów tzw. czysta wartość ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. W przedmiotowej sprawie bezspornym jest, iż obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstał w dniu 19 stycznia 2000 r. a skarżąca nie kwestionuje wartości będącego przedmiotem spadku mieszkania ustalonej według cen rynkowych z tej daty oraz wartości kosztów pogrzebu. Spór sprowadza się natomiast do sposobu ustalenia wartości długu spadkowego z tytułu kredytu bankowego na wkład budowlany spółdzielczego Czytaj dalszą część wpisu »

Kanał RSS